ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
22,000تومان183,000تومان
ترکیب گوفو
26,000تومان220,000تومان
میکس عربیکا
ترکیب لیفاندی
34,000تومان300,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
17,000تومان660,000تومان
قهوه شوبین
17,000تومان660,000تومان
میکس کافئین
28,000تومان265,000تومان