ترکیب پنجاه پنجاه شوبین
ترکیب سنترو
26,000تومان769,000تومان
ترکیب گوفو
34,000تومان1,317,000تومان
میکس عربیکا
ترکیب لیفاندی
40,000تومان1,570,000تومان
قهوه سالیره
قهوه سالیره
20,000تومان735,000تومان
قهوه شوبین
22,000تومان810,000تومان
میکس کافئین
23,000تومان862,000تومان